Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie:


Wersja do druku

PROCEDURA KRAJOWA
 • Opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oraz znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP;
 • Reprezentowanie stron prze UPRP w postępowaniu zgłoszeniowym;
 • Prowadzenia spraw w trybie postępowań spornych i odwoławczych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i sądami administracyjnymi;
 • Reprezentowania stron przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji związanej z prawami wyłącznymi i ochroną własności przemysłowej i intelektualnej;
 • Walidacji udzielonych patentów europejskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Wejścia w fazę krajową w Polsce zgłoszeń PCT.
PROCEDURA MIĘDZYNARODOWA
 • Opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń wynalazków w trybie PCT (zgłoszenie międzynarodowe);
 • Opracowywania i dokonywania zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych (Porozumienie Madryckie) i międzynarodowych wzorów przemysłowych (Porozumienie Haskie) do WIPO;
 • Reprezentowania stron przed WIPO.
PROCEDURA EUROPEJSKA
 • Opracowywania i dokonywania zgłoszeń wynalazków do Europejskiego Urzędu Patentowego (patent europejski);
 • Opracowywania i dokonywania zgłoszeń unijnych znaków towarowych (CTM) i unijnych wzorów przemysłowych (RCD) do OHIM;
 • Reprezentowanie stron przed EPO i OHIM.
INNE
 • Przeprowadzania badań patentowych w celu określania stanu techniki i czystości patentowej;
 • Przygotowania i weryfikacji umów dotyczących prawa własności przemysłowej;
 • Pośrednictwo w kontaktach z rzecznikami patentowymi spoza Polski;
 • Sporządzanie opinii w zakresie szeroko rozumianej własności przemysłowej;
 • Doradztwo w zakresie szeroko rozumianej własności przemysłowej.
Copyright Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o.