Kancelaria Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o. powstała w 1995 roku.  W skład zespołu wchodzą rzecznicy patentowi z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym, a także młode, wykształcone osoby, z dużymi aspiracjami zawodowymi. Dzięki tej różnorodności zapewniamy kompleksowe i profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Prowadzimy sprawy dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Urząd Patentowy RP, sądy administracyjne i cywilne, w tym także sprawy dotycząc nieuczciwej konkurencji i praw autorskich w obszarze przedmiotów prawa własności przemysłowej) oraz w urzędach międzynarodowych – Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium,  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Ponadto współpracujemy z wieloma kancelariami zagranicznymi dla zapewnienia naszym klientom możliwości uzyskania wyłączności na wybrane przedmioty ochrony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skutecznie doprowadziliśmy do uzyskania przez naszych klientów praw wyłącznych w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych lub znaków towarowych w ponad 100 krajach, na wszystkich kontynentach. Naszym atutem jest indywidualne podejście, nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne, do każdego powierzonego nam zadania. Na podstawowe uzyskanych informacji staramy się każdą sprawę ocenić indywidualnie, a przed przyjęciem zlecenia bezpłatnie przedstawimy naszym potencjalnym klientom wstępny obraz sprawy i możliwe scenariusze postępowania. Wśród naszych klientów są zarówno duże koncerny polskie i zagraniczne, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne. W codziennej pracy posługujemy się także językiem angielskim i językiem niemieckim. Zapewniamy zachowanie tajemnicy zawodowej, a nasze usługi w Polsce i poza Polską objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

W imieniu swoich klientów Kancelaria prowadzi postępowania odpowiednio przed:

  • Urzędem Patentowym RP (UP RP),
  • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
  • Światową Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO),
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUPIO)

oraz

  • Polskimi Sądami administracyjnymi – w sprawach prawa własności przemysłowej,
  • Sądami powszechnymi w sprawach ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz związanych z nimi spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.